Slovníček pojmů

Autorem tohoto slovníčku je Květa Capaliniová. Připomínky či nové výrazy jsou vítány.

Originální terminologie český význam
Antenna footprint stopa antény, území ozařované jedním vyslaným pulsem
Azimuth direction podélný směr, směr letu radaru
Azimuth filtering (FILTAZI) spektrální filtrování ve směru azimutu
Azimuth range = along track = slow time směr letu, tj. podélný směr
Azimuth resolution rozlišovací schopnost ve směru letu
Bandwith vlnový rozsah, šířka pásma
Coherence koherence (spolehlivost) interferogramu
Coherent radar koherentní radar, detekuje kromě intenzity odraženého záření i fázi
complex envelope komplexní obálka (signálu)
Complex conjugate multiplication komplexně sdružené násobení
Coarse coregistration hrubá koregistrace
coregistration koregistrace
Decorrelation dekorelace
Doppler centroid Dopplerův centroid
Far range vzdálený konec snímku ve směru range, je zde nejlepší rozlišení v range směru
Fine coregistration jemná koregistrace
flat - Earth phase flat - Earth fáze = referenční fáze (fáze odpovídající Zemi bez topografie)
Geocode georeferencování (nepoužívat geokódování!!!)
Ground direction = across track = fast time směr kolmý ke směru letu, tj. příčný směr
Ground range vzdálenost mezi prvním pixelem (bereme jako referenční) a daným pixelem naměřená na zemském povrchu (rovině)
Height ambiguity / altitude of ambiguity výškový cyklus; tj. relativní výškový rozdíl odpovídající rozsahu 2pí (jeden interferenční proužek)
Image formation tvorba obrazu
Incidence angle úhel dopadu, úhel mezi zemskou normálou a radarovým paprskem v místě ozáření povrchu
Interferometer baseline inteferometrická základna
Line řádka (tj. konstatní azimut, mění se jen range)
Look angle = Off - nadir angle úhel pohledu, úhel mezi zemskou normálou a radarovým paprskem na družici
multilook určitý počet N pixelů o stejném azimutu zprůměrujeme do jednoho pixelu... rozměry v range a azimut tak budou přibližně stejné (pozor, velmi zjednodušené vysvětlení!!!, slouží pouze pro představu, nepsat do diplomek)
Offset posun snímků vůči sobě
oversampling převzorkování ve smyslu nadvzorkování
Parallel baseline rovnoběžná základna (míněno se směrem paprsku)
Perpendicular baseline kolmá základna (míněno se směrem paprsku)
Picture element pixel, tj. obrazový bod
Pixel range direction pixel number (pozice pixelu ve směru range)
Phase filtering fázové filtrování
Phase unwrapping rozbalení fáze
Plane perpendicular to the orbit rovina kolmá na dráhu družice
PRF (Pulse Resolution Frequency) frekvence vyslaných mikrovlnných pulzů
Radar beam radarový paprsek
Range direction příčný směr, směr kolmý na směr letu
Range filtering (FILTRANGE) spektrální filtrování ve směru kolmém na směr letu
Range resolution rozlišovací schopnost ve směru kolmém na směr letu; čím dále od osy letu, tím je lepší, schopnost radaru odlišit dva odražeče v nepatrně odlišných vzálenostech
Resampling převzorkování
Resolution cell rozlišovací buňka, buňka v SAR obrazu, obsahuje informaci o amplitudě a fázi
SAR processing = focusing SAR zpracování
SAR raw data souhrn koherentně detekovaných odrazových signálů
Scatterer odražeč, bod na zemském povrchu
Slant direction Šikmý směr, směr vyslání paprsku
Slant range rozdíl mezi vzdálenostmi satelit-prvni pixel a satelit-daný pixel
Swath Celý ozářený pruh povrchu
Temporal baseline Časová základna
three-pass method Třísnímková metoda
Time scale Časové měřítko
Two-pass method Dvousnímková metoda

Aktualizace 6. 02. 2021, ivca@insar.cz