English version

SALSIT software


SALSIT (small area least-squares InSAR tool) je sada skriptů psaná v jazyce octave, určená pro InSAR zpracování SAR dat. Zpracování funguje metodou nejmenších čtverců (LS), ambiguity se odhadují na základě podobnosti blízkých bodů. Optimalizační kritérium nemaximalizuje koherenci, ale minimalizuje sm. odchylku reziduí. Koherence je tedy nižší než u softwarů maximalizujících koherenci, odhadnuté parametry jsou podobné. Spolehlivé výsledky dává pro dostatečně dlouhé datasety. Implementace standardní PS metody založené na FFT je v plánu.

Vstupem jsou interferogramy po odečtení flat-Earth fáze a odečtu DEM ve stejném formátu, jaký vyžaduje STAMPS software. Tento formát lze získat ze zpracování InSAR dat softwarem DORIS nebo SNAP. V případě Sentinel-1 dat je třeba koregistrace s vysokou přesností v azimut směru (ESD metodou). Kromě výše uvedeného je dále třeba několik dalších snadno vytvořitelných souborů. Systém je vhodný pro PS zpracování dat ze všech SAR satelitů.

Software neodhaduje (a neodečítá) atmosférické zpoždění. Je tedy vhodný pro zpracování malé oblasti, nebo je možné atmosférické zpoždění odhadnout a odečíst ze vstupních dat ještě před aplikací.

Výstupem je odhad rychlosti pohybu, reziduální výšky (DEM, použitý pro odečet topo fáze, je taktéž součástí vstupních dat) a časové řady pohybu pro jednotlivé body. Taktéž sm. odchylky všech veličin.

Software je určen pro dávkové zpracování (neinteraktivní), snadno konfigurovatelný, je možno přímočaře nastavit mnoho parametrů.

V tuto chvíli není možné zpracování metodou SB (vhodnou pro sledování sesuvů a pohybů v zarostlých oblastech), ale do budoucna s touto možností počítáme.

Software (zatím) není veřejně dostupný, ani pro nekomerční aplikace. Pokud máte zájem pomoci s testováním či psaním dokumentace, lze software na základě dohody uvolnit omezenou verzi. V takovém případě pište na hlavacova@insar.cz.

Omezená verze zahrnuje standardní odhad rychlosti a výškové korekce na bodech, které jsou si prostorově blízké (síť bodů je dána triangulací). Pro konfiguraci parametrů je třeba zasahovat do zdrojových souborů. Na rozdíl od plné verze neumožňuje automatický odhad prahů pro třídění bodů či snímků, vylučování problematických snímků, zahuštění bodů, úpravu polohy bodu na základě vyrovnané výškové korekce, Shenzen algoritmus a další možnosti.


Aktualizace 6. 02. 2021, hlavacova@insar.cz